Terms & conditions

1. VOORWAARDEN. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. 


2. PRIJZEN. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. In geval de grondstoffen voor een product of deelproduct met meer dan 25% gestegen zijn sinds de boeking ervan zal de prijsstijging aan de klant gecommuniceerd worden die op dat ogenblik kan beslissen of hij het product respectievelijk deelproduct aan de nieuwe voorwaarden aanvaardt, of van zijn bestelling wil af zien. Indien de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. 


3. CADEAUBONNEN. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.


4. BETALINGSTERMIJN. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar viertien dagen na factuurdatum. Voor elke op de vervaldag niet betaalde som kan een nalatigheidsintrest van 10% per maand worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden u kosten voor de herinnering, de ingebrekestelling en de inning aangerekend. Alle rechtbanken van ons arrondissement zijn bevoegd.


5. VOORBEHOUD. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf  onaanvaardbaar maken.


6. UITSTEL.  De klant kan zijn boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met maximum 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op de latere datum). In geval van uitstel van de boeking met meer dan 30 dagen  kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen en voorwaarden zullen dan van toepassing zijn.


7. AFHALING. Afhaling van producten/foto’s kan gratis in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Levering aan huis door de fotograaf, of verzending van bestellingen per post of koerier zullen worden aangerekend aan de klant. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.


8. KLACHTEN. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.


9. AANSPRAKELIJKHEID. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.


10. ANNULATIE


1. Annuleringstermijn en kosten:

- Voor particulieren: Bij annulering binnen een week voor de geplande fotoshootdatum worden er het volledige factuurbedrag in rekening gebracht. 

- Voor bedrijven: Bij annulering binnen twee weken voor de geplande fotoshootdatum wordt 70% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.


2. Verzetten van de fotoshoot: 

- De klant heeft de mogelijkheid om de fotoshoot kosteloos te verzetten naar een andere beschikbare datum en tijd, mits dit ten minstens twee weken voor de oorspronkelijk geplande datum gebeurt. 

- Bij herhaalde verschuivingen of vertragingen door de klant kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.


3. Overmacht: 

In geval van overmacht, zoals ziekte van de fotograaf, extreme weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden, zal de fotoshoot kosteloos worden verzet naar een andere beschikbare datum en tijd.


4. Aanbetaling: 

Om een fotoshoot te reserveren, kan een aanbetaling vereist zijn. Deze aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering door de klant.


5. Schriftelijke kennisgeving: 

Annuleringen dienen schriftelijk (per e-mail, brief, of via een ander traceerbaar communicatiemiddel) te worden meegedeeld.


6. Restitutiebeleid: 

Er worden geen restituties verstrekt voor reeds verleende diensten, inclusief reeds geleverde fotografie of bewerkingswerkzaamheden.


7. Bijzondere omstandigheden: 

In sommige gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op het annuleringsbeleid vanwege bijzondere omstandigheden, zoals een ernstige noodsituatie of medische redenen. Deze uitzonderingen worden beoordeeld op individuele basis.


8. Betalingsvoorwaarden: 

Eventuele verschuldigde kosten als gevolg van annulering dienen te worden voldaan volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden, meestal binnen twee dagen na kennisgeving van de annulering.


ALGEMEEN


1. PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF. Beeldmateriaal gemaakt door ELIEN JANSEN kan ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook, Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, fotoprint verkoop. 


2. PUBLICATIE DOOR DE KLANT. Beeldmateriaal gemaakt door ELIEN JANSEN mag door de klant gedeeld worden op sociale media, website en print voor foto’s voor eigen winkel/merk. De klant zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: vermelding naar pagina fotograaf: Elien Jansen @elienjansen (via Instagram)/ www.elienjansen.com


3. AUTEURSRECHT. Alle opdrachten/photoshoots gemaakt door fotograaf ELIEN JANSEN zijn artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke/zakelijke doeleinden.


Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is elke reproductie, publicatie (print in krant, magazine, …), tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ELIEN JANSEN. Bij inbreuk op de auteursrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ELIEN JANSEN bedachte of uitgevoerde productie blijven eigendom van ELIEN JANSEN tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.


4. GEBRUIK FOTO’S. Alle foto’s gemaakt door ELIEN JANSEN mogen tot één jaar (beginnend van op maak datum factuur) gebruikt worden door de klant. Dit kan betwist worden en hiervoor zal dan herberekening van de prijs gemaakt worden. 


5. NABEWERKING. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede, en andere zaken op eigen initiatief van de fotograaf. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.


6. BEWARING. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 60 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.


7. KLEUR. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.


HUWELIJKSFOTOGRAFIE


1. BOEKING EN BETALING

De reservering van een huwelijksfotografiepakket bij ELIEN JANSEN wordt als definitief beschouwd zodra een aanbetaling van 30% van het totale bedrag is ontvangen. Deze aanbetaling dient tevens als annuleringskost: bij annulering van de huwelijksfotografie is restitutie van dit bedrag niet mogelijk (annulering is toegestaan tot één maand voor de geplande trouwdatum met geldige redenen). Zonder de betaling van deze aanbetaling wordt er geen reservering gemaakt. Het volledige overeengekomen bedrag moet voor de huwelijksdatum zijn voldaan.


2. ANNULERINGSMELDING

De klant dient schriftelijk of via e-mail een annulering aan ELIEN JANSEN te melden. Deze melding moet uiterlijk één maand voor de geplande trouwdatum zijn ontvangen.


3. KOSTEN BIJ ANNULERING

Bij annulering binnen een maand voor de trouwdatum is de klant verplicht het volledige bedrag voor de overeengekomen diensten te voldoen. Dit bedrag dient als vergoeding voor het verlies van mogelijke andere boekingen en de toewijding van ELIEN JANSEN om het volledige weekend voor de klant te reserveren.


4. RESTITUTIEBELEID

In geval van annulering door de klant zal er geen restitutie plaatsvinden van eerder gedane aanbetalingen of voorschotten.


5. DATUMWIJZIGING

Indien de klant de trouwdatum wil wijzigen naar een andere datum, is dit afhankelijk van de beschikbaarheid van ELIEN JANSEN. In dit geval kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor eventuele aanvullende voorbereidingen of gerelateerde kosten voor de nieuwe datum.


6. VRIJWARING

De klant stemt ermee in ELIEN JANSEN te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen eventuele verliezen, aansprakelijkheid, claims, schade of kosten als gevolg van annulering van de reservering.


7. OVERMACHT

Bij afwezigheid van de fotograaf op de geplande huwelijksdatum als gevolg van overmacht of ziekte, zal ELIEN JANSEN trachten een vervangende fotograaf te vinden met een vergelijkbare stijl. Als er geen beschikbare vervangende fotograaf kan worden gevonden, zal de betaling worden terugbetaald.


8. BESTELLINGEN

Bestellingen (behalve huwelijksalbums) kunnen alleen worden geplaatst via e-mail of schriftelijke bestelbon. Deze e-mail of bestelbon wordt als bindend beschouwd. De klant verbindt zich tot de aankoop van de aangegeven artikelen. De bestelling wordt pas verwerkt na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.


9. HUWELIJKSALBUMS

Huwelijksalbums worden pas gedrukt na goedkeuring van het ontwerp. De prijs van het huwelijksalbum omvat de opmaak met maximaal 8 aanpassingen (verdeeld over maximaal 2 correctierondes), drukwerkbegeleiding en drukkosten. De kosten voor de opmaak van het huwelijksalbum moeten altijd worden betaald, zelfs als het uiteindelijk niet wordt afgedrukt.SHOOTING DAY CONCEPT


ALGEMEEN

- Beschrijving van de shootingday of dining event.

- Door het betalen van het voorschot reserveert de Klant de afgesproken plaats voor de shootingdays en verklaart tevens kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

- De Klant dient binnen één uur na reservering het voorschot over te maken naar het opgegeven bankrekeningnummer en een bewijs van de geslaagde transactie te verstrekken via e-mail, onder vermelding van naam, datum en tijdstip van reservering. Als dit niet tijdig wordt voltooid, wordt het tijdsslot vrijgegeven.

- De overeengekomen prijzen zijn alleen van toepassing op de huidige shootingday of dining-events en gelden niet automatisch voor toekomstige reserveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van overmacht bij het verplaatsen van een reservering naar een andere datum, kan dezelfde prijs niet worden gegarandeerd.

- De Dienstverleners behouden zich het recht voor om een shoot te annuleren bij dubbelzinnigheid

- De Dienstverleners behouden zich het recht voor om een shootingday te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. Voor shootingdays: Kom op tijd op de locatie van de shoot. Het is beter om vijftien minuten te vroeg te zijn dan te laat. We willen voldoende tijd nemen voor alle deelnemers, dus jouw tijdsslot begint en eindigt op het afgesproken tijdstip, zodat we op tijd kunnen beginnen met de volgende Klant.


ANNULERING

Annulering van de overeenkomst (shoot of dining event) moet schriftelijk worden bevestigd via e-mail naar elienjansenphoto@gmail.com, met vermelding van naam, plaats en tijdstip van de reservering, en moet vergezeld gaan van de betreffende overeenkomst. In geval van annulering zijn de volgende regels en kosten van toepassing:

- Voorschotten worden niet gerestitueerd.

- Je hebt de mogelijkheid om zelf iemand te vinden om jouw plaats in te nemen. Het verrekenen van het voorschotbedrag moet onderling worden geregeld en de Dienstverleners moeten op de hoogte worden gesteld van de nieuwe klant door de initieel betalende Klant, inclusief naam, adres en telefoonnummer van de nieuwe klant, via elienjansenphoto@gmail.com. Het wordt aanbevolen dat de vervangende Klant ook zelf contact opneemt met de Dienstverleners. Als de initieel betalende Klant geen vervanging vindt, moet dit ook worden bevestigd via elienjansenphoto@gmail.com.

- Bij annulering minder dan 48 uur voor het startuur van het event of de shoot wordt de volledige prijs in rekening gebracht. In geval van overmacht kan de reservering worden verplaatst naar een latere shootingday, zoals beoordeeld door de Dienstverleners. De Dienstverleners vereisen bewijs van de overmachtsituatie via e-mail naar elienjansenphoto@gmail.com. Als er geen sprake is van overmacht, gelden de eerder uiteengezette regels.


Wanneer spreken we van overmacht:

- Het overlijden van de (huwelijks)partners.

- Ziekenhuisopname van de (huwelijks)partners.

- Het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden in de eerste graad.

- Natuurrampen, pandemieën, oorlogssituaties, oproer en algemene stakingen.

Bij slecht weer of ziekte kunnen de Dienstverleners de shootingday of het event annuleren of verplaatsen. Dit wordt uitsluitend besloten na onderling overleg van de Dienstverleners, en de Klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.


AANSPRAKELIJKHEID - OVERMACHT

De Klant, de Opdrachtgevers en andere betrokkenen wordt gevraagd om tijdens de fotoshoot en/of diner altijd waakzaam en voorzichtig te zijn. De fotoshoot en/of diner gebeurt op eigen risico. Noch de fotograaf, noch het model/klant/begeleider kunnen aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade (inclusief apparatuur en kleding) bij ongevallen tijdens de voorbereiding of de uitvoering van de fotoshoot. De Dienstverleners zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de fotoshoot of tijdens installatie- of afbreekperioden. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van andere deelnemers. De Dienstverleners zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht (ziekte, ongeval, sterfgeval) of andere onvoorziene omstandigheden waardoor zij hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Als een of alle Dienstverleners niet aanwezig kunnen zijn op de dag van de shoot, zullen zij proberen vervanging te regelen of een prijsvermindering aanbieden. De vervanging wordt uitsluitend bepaald door de Dienstverleners, zonder inspraak van de Klant. Als blijkt dat vervanging niet mogelijk is, wordt de betreffende reservering verplaatst naar een andere shootingday of event.


FOOD

De Dienstverleners zijn niet aansprakelijk voor mogelijke allergische reacties op het voedsel. Eventuele allergieën dienen vooraf te worden doorgegeven.


COPYRIGHT

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is elke vorm van reproductie, publicatie (in tijdschriften, kranten), tentoonstelling of ander gebruik dan persoonlijk gebruik alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van ELIEN JANSEN. Overtreding of niet-naleving van dit contract door zowel de fotograaf als de klant leidt tot juridische stappen volgens de geldende wetgeving. De Dienstverlener investeert aanzienlijke tijd, energie en middelen in de creatie van beleving


 1