Terms & conditions

1. VOORWAARDEN. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wederpartij dient bij een bestelling, een bijbestelling, of een wijziging van zijn bestelling op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. 


2. PRIJZEN. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. In geval de grondstoffen voor een product of deelproduct met meer dan 25% gestegen zijn sinds de boeking ervan zal de prijsstijging aan de klant gecommuniceerd worden die op dat ogenblik kan beslissen of hij het product respectievelijk deelproduct aan de nieuwe voorwaarden aanvaardt, of van zijn bestelling wil af zien. Indien de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. 


3. CADEAUBONNEN. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.


4. BETALINGSTERMIJN. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar viertien dagen na factuurdatum. Voor elke op de vervaldag niet betaalde som kan een nalatigheidsintrest van 10% per maand worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden u kosten voor de herinnering, de ingebrekestelling en de inning aangerekend. Alle rechtbanken van ons arrondissement zijn bevoegd.


5. VOORBEHOUD. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf  onaanvaardbaar maken.


6. UITSTEL.  De klant kan zijn boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met maximum 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op de latere datum). In geval van uitstel van de boeking met meer dan 30 dagen  kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen en voorwaarden zullen dan van toepassing zijn.


7. AFHALING. Afhaling van producten/foto’s kan gratis in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Levering aan huis door de fotograaf, of verzending van bestellingen per post of koerier zullen worden aangerekend aan de klant. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.


8. KLACHTEN. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.


9. AANSPRAKELIJKHEID. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.


ALGEMEEN

1. PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF. Beeldmateriaal gemaakt door ELIEN JANSEN kan ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook, Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, fotoprint verkoop. 


2. PUBLICATIE DOOR DE KLANT. Beeldmateriaal gemaakt door ELIEN JANSEN mag door de klant gedeeld worden op sociale media, website en print voor foto’s voor eigen winkel/merk. De klant zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: vermelding naar pagina fotograaf: Elien Jansen @elienjansen (via Instagram)/ www.elienjansen.com


3. AUTEURSRECHT. Alle opdrachten/photoshoots gemaakt door fotograaf ELIEN JANSEN zijn artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke/zakelijke doeleinden.


Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is elke reproductie, publicatie (print in krant, magazine, …), tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ELIEN JANSEN. Bij inbreuk op de auteursrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ELIEN JANSEN bedachte of uitgevoerde productie blijven eigendom van ELIEN JANSEN tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.


4. GEBRUIK FOTO’S. Alle foto’s gemaakt door ELIEN JANSEN mogen tot één jaar (beginnend van op maak datum factuur) gebruikt worden door de klant. Dit kan betwist worden en hiervoor zal dan herberekening van de prijs gemaakt worden. 


5. NABEWERKING. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede, en andere zaken op eigen initiatief van de fotograaf. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.


6. BEWARING. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 60 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.


7. KLEUR. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.


HUWELIJKSFOTOGRAFIE

1. BOEKING, BETALING, ANNULATIE. De boeking van een huwelijksreportage bij ELIEN JANSEN is definitief na het betalen van een voorschot van 500 EUR. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden (annulatie wel mogelijk voor covid19). Zonder betaling van dit voorschot is er geen boeking. Vòòr het huwelijk dient 50% van het afgesproken bedrag te zijn betaald  (met een minimum van 500 EUR). Als alle foto’s verzonden zijn via Wetransfer dient de andere 50% betaald te worden. 


2. OVERMACHT. Bij afwezigheid door overmacht/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.


3. BIJBESTELLINGEN. Bijbestellingen (behalve het huwelijksalbum) kunnen enkel worden gemaakt via mail of via een schriftelijke bestelbon. Deze mail/bestelbon is bindend. De klant verbindt zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.


4. ALBUMS. Huwelijksalbums worden pas gedrukt na goedkeuring van de opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 8 aanpassingen (verdeeld in maximum 2 correctierondes) inbegrepen, als ook de drukwerkbegeleiding en de drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.


SHOOTING DAY CONCEPT


ALGEMEEN

​1. Omschrijving shootingday of dining event

2. Door het betalen van het voorschot reserveert de Klant de afgesproken plaats voor de shootingdays. Hiermee verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij/x hiermee akkoord gaat.

3. De Klant heeft één uur de tijd om het voorschot op het doorgegeven bankreningnummer te storten en een bewijs van de succesvolle banktransactie te bezorgen via (EMAIL?) met vermelding van naam, datum en tjdstip van redervatie. Indien dit niet tijdig gebeurt, geven we jouw tijdsslot terug vrij. 

4. De reeds overeengekomen prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige shootingdays of dining-events, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Ook indien jij jouw plaats door overmacht mocht verzetten naar een andere shootingday of event, kunnen we dezelfde prijs niet garanderen.

5. De Dienstverleners hebben het recht jouw shoot te annuleren indien deze dubbelzinnig zou zijn.

6. De Dienstverleners behouden zich het recht voor een shootingday te annuleren indien er niet genoeg inschrijvingen zijn.

Voor shootingdays: Vertrek tijdig naar de locatie van de shoot. Beter een kwartier te vroeg dan te laat. Wij nemen graag onze tijd voor alle deelnemers. Daarom begint en eindigt jouw tijdsslot ook op het afgesproken uur zodat we tijdig met de volgende Klant aan de slag kunnen.

ANNULATIE

Annuleren van de overeenkomst (shoot of shoot of dining event) kan enkel schriftelijk geschieden door dit te bevestigen via elienjansenphoto@gmail.com met vermelding van naam, plaats en tijdstip van reservatie en dient vergezeld te gaan van de betreffende overeenkomst. De Klant is in geval van annulering verplicht aan de volgende regels en kosten te voldoen: 

1. Voorschotten worden niet terugbetaald. 

2. We bieden je de mogelijkheid om zelf iemand te zoeken die jouw plaats inneemt. Het verrekend voorschotbedrag regelen jullie onderling. De Dienstverleners dienen op de hoogte gesteld te worden door de initieel betalende Klant door de naam, het adres en telefoonnummer van de nieuwe klant te bevestigen aan elienjansenphoto@gmail.com. Het wordt aangeraden dat de vervangende Klant ook  zelf contact met De Dienstverleners opneemt. Ook indien de initieel betalende Klant geen vervanging vindt, dient hij/zij/x dit te bevestigen aan elienjansenphoto@gmail.com.

3. Cancel je  minder dan 48u voor  het startuur van het event of shoot, dan wordt de volledige prijs aangerekend. 

In geval van overmacht kan je je reservatie verplaatsen naar een  shootingday die we later organiseren. De Dienstverleners beoordelen zelf of er sprake is van overmacht. De Dienstverleners vragen daarvoor een bewijs van de situatie van overmacht te bezorgen via E-MAIL elienjansenphoto@gmail.com. Indien er geen sprake is van overmacht, of er geen bewijs wordt voorgelegd, gelden de regels zoals in voorgaande uiteengezet.

Wanneer spreken we van overmacht:

- ​het overlijden van de (huwelijks)partners;

- ziekenhuisopname de (huwelijks)partners;

- het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden in de eerste graad;

- natuurrampen, pandemiën, oorlogssituaties, oproer en algemene stakingen.


Bij slecht weer of ziekte kunnen De Dienstverleners de shootingday of het event annuleren of verplaatsen. Dit wordt uitsluitend beslist door onderling overleg van de Dienstverleners. De Klant wordt hiervan onverwijld op de hoogte gebracht. 


AANSPRAKELIJKHEID - OVERMACHT

Er wordt van de Klant, de Opdrachtgevers  en andere betrokkenen een algemene oplettendheid/voorzichtigheid gevraagd tijdens de fotoshoo en/of diner. De fotoshoot en/of diner gebeurt op eigen risico. Noch de fotograaf, noch het model/klant/begeleider zullen elkaar verantwoordelijk stellen voor lichamelijke of materiële schade (apparatuur, kledij…) bij gebruikelijke ongevallen in de voorbereiding of tijdens de fotoshoot.

De Dienstverleners zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op de fotoshoot, of tijdens een installatie - of afbraakperiode. 

De Klant  staat steeds zelf in voor de veiligheid van zichzelf en andere deelnemers.

De Dienstverleners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht (ziekte, ongeval, sterfgeval) of vreemde oorzaak niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Indien één Dienstverlener of alle Dienstverlener niet op datum van de shoot  aanwezig kunnen zijn, zal zij haar uiterste best doen om vervanging te zoeken of een prijsvermindering geven. De vervanging wordt telkens uitsluitend bepaald door de Dienstverleners, zonder inspraak van de Klant. Als blijkt dat een verderzetting niet mogelijk is, wordt de betreffende reservering verplaatst naar een andere shootingday of event.


FOOD

De Dienstverleners zijn niet aansprakelijk op mogelijke allergische reacties op het eten. Allergieën worden op voorhand doorgegeven.


COPYRIGHT

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is elke reproductie, publicatie (magazines, volkskrant), tentoonstelling of andere vorm van gebruik dan voor jou persoonlijk, alleen mogelijk met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ELIEN JANSEN. Bij overtreding of niet nakomen van dit contract van zowel de fotograaf als de klant gelden de regels van het op dat moment geldend recht. 

De Dienstverlener investeert veel tijd, energie en middelen in het vervaardigen van de nodige beleving, styling, storytelling, tools, communicatie…. Alle materialen die De Dienstverleners de Klant aanlevert, mogen dan ook enkel met de toestemming van de Dienstverlener worden bewerkt of verwerkt. De toestemming dient schriftelijk bevestigd te worden. Ideeën, materialen, beeldmateriaal… mogen op geen enkele manier overgenomen worden. De Opdrachtgever stemt in met een verwijzing naar De Dienstverleners.  De Dienstverlener kan alle producten steeds publiceren op haar eigen sociale media/kanalen en website zonder hiervan de Klant in kennis te stellen, tenzij op uitdrukkelijk anders overeengekomen. Elke inbreuk met betrekking tot niet-toegestane bewerking of verwerking van de producten, zal de Dienstverlener recht geven op een forfaitaire schadevergoeding van €500,00 te betalen door de Klant. 


GEGEVENSVERWERKING

De Klant gaat akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform haar privacy policy.

Gegevens die de Klant aan De Dienstverleners doorgeeft, worden enkel gebruikt in verband met de shoot en worden in geen geval doorgegeven aan derden.

FACTURATIE

De voorwaarden betreffende facturatie  zijn enkel van kracht indien een factuur opgemaakt wordt ter betaling van de shoot.

Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. Gerechtskosten bij wanbetalingen zijn voor de rekening van de Opdrachtgever. 

Gerechtskosten bij wanbetalingen zijn voor de rekening van de Klant.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.

Deze algemene voorwaarden gelden voor deelnemers aan de ‘shootingdays’ of een ‘dining + shoot event’. Hierna “De Klant” genoemd.
en zijn opgesteld door: Elien Jansen. Hierna ” De Dientsverleners” genoemd